NOGUCHI NAOHIKO SAKE INSTITUTE POSTER

staff
photographer. Isao Nishiyama,Norikazu Sakamotoļ¼ˆitem imageļ¼‰
art direction. Kentaro Matsuoka(triton)