kiji nichijo name card, logo design

staff
art direction. Kentaro Matsuoka(triton)
design. Minako Yokogi(triton)
cliant. KIJI NICHIJO