KIITO KOKORONO ART TEN flyer

staff
art direction. Kentaro Matsuoka(triton)
design. Minako Yokogi(triton)
cliant. KIITO CREATIVE CENTER