KIITO 高齢社会における、 人生の作り方。

staff
art direction. Kentaro Matsuoka(triton)
design. Minako Yokogi(triton)
cliant. KIITO CREATIVE CENTER